News / ข่าวทั่วไป / IRPC Exclusive Trip “The Unseen of kansai Heritage”

IRPC Exclusive Trip “The Unseen of kansai Heritage”

11 พ.ย. 2562

IRPC Exclusive Trip

“The Unseen of kansai Heritage”

 

บริษัท ไออาร์พีซีฯ จำกัด มหาชน โดยฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมี จัดกิจกรรมการตลาด IRPC Exclusive Trip “The Unseen of kansai Heritage” สำหรับลูกค้าในประเทศที่ทำยอดขายตามเป้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 02 – 08 พฤศจิกายน 2562 เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ เสมอมา และ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและผู้บริหารไออาร์พีซีฯ

Your Cart