News / ข่าวทั่วไป / IRPC Agent Trip “Charming Switzerland with IRPC 2019”

IRPC Agent Trip “Charming Switzerland with IRPC 2019”

30 ต.ค. 2562

IRPC Agent Trip “Charming Switzerland with IRPC 2019”

 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน โดยฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย IRPC Agent Trip “ Charming Switzerland with IRPC ” สำหรับตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสติกในประเทศ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 12 ตุลาคม 2562 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจและเป็นคู่ค้าที่ดีร่วมกัน และเพื่อเป็นการกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ไออาร์พีซี กับตัวแทนจำหน่าย และขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ เสมอมา

 

Your Cart