เกี่ยวกับเรา

POLIMAXX คือ ตราสินค้า(Brand) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีครบวงจรรายแรกในเอเซียอาคเนย์ ที่เกิดจากความตั้งใจที่จะรวมทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีทั้งหมดของบริษัทให้เป็นแบรนด์เดียว ตราสัญลักษณ์เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และสร้างความแข็งแกร่งทางการตลาด

นอกจากนั้น POLIMAXX ยังเป็นการเปลี่ยนแนวคิดการบริหารใหม่จาก Product Centric ที่มุ่งเน้นเรื่องตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว มาเป็นการบริหารการตลาดแบบ Customer Centric ที่นอกจากสินค้าจะมีคุณภาพสูง มีนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนอีกด้วย

วิสัยทัศน์
ขององค์กร

วิสัยทัศน์

นวัตกรรมพลาสติก เพื่อโลกเพื่อคุณ

POLIMAXX Strategy

การบริหารแบบผสมผสานและรวบรวมธุรกิจปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก ให้เป็นตราสินค้าใหม่ที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัยครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างในทุกด้าน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

POLIMAXX
Management Team

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพาณิชยกิจและการตลาด
นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์
ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมีพิเศษ
นางวันดี บรรยงคะรัติ
ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมี
นางสาวพรหมพร สิ้นโศรก
ผู้จัดการฝ่ายตลาดธุรกิจปิโตรเคมี

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

หรือ ติดต่อเรา
Your Cart